flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                          Наказом в.о. голови Коростенського

                                                                                                                          міськрайонного суду Житомирської області

                                                                                                                          № 04/о від 16 березня 2017 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань роботи із службовою інформацією

в Коростенському міськрайонному суді Житомирської області

 

1. Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією  в Коростенському міськрайонному суді Житомирської області (далі – Положення) відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736, визначає завдання та загальні засади діяльності Комісії з питань роботи із службовою інформацією Коростенського міськрайонного суду Житомирської області (далі – Комісія).                                 

 

2. Комісія створюється за рішенням голови Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, з метою:  забезпечення вимог законодавства під час віднесення відомостей до службової інформації; запобігання розголошенню відомостей, що становлять службову інформацію.

 

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

4. Основними завданнями Комісії є: складання на підставі пропозицій відповідальних працівників Коростенського міськрайонного суду Житомирської області з урахуванням вимог законодавства Переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі — Перелік відомостей), і подання його на затвердження голові Коростенського міськрайонного суду Житомирської області;

 

перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою його підтвердження або скасування, у разі потреби підготовка пропозицій на розгляд експертних комісій при державних експертах з питань таємниць;

 

розгляд документів з грифом "Для службового користування" на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

 

розслідування на підставі рішення Голови суду фактів втрати документів з грифом "Для службового користування" та розголошення службової інформації;

 

розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування"документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена Переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;

 

вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані.

 

5. До складу Комісії включаються  старший секретар суду, секретар суду, консультанти суду. Склад комісії може змінюватися наказом голови суду.

 

 6. Загальна чисельність членів Комісії повинна становити не менше ніж три особи. Персональний склад Комісії затверджується головою Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

 

7. Голова Комісії організовує роботу комісії та забезпечує для цього необхідні умови.

 

Секретар Комісії за вказівками голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії, складає протоколи, акти, готує проекти рішень, актів та висновків.

 

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова Комісії. Він завчасно призначає доповідача з членів Комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на засіданні членам Комісії.

 

9. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

 

10. За результатами розгляду на засіданні поданих на експертизу документів, інших матеріальних носіїв інформації Комісією приймається рішення, яке оформляється протоколом за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

 

У протоколі фіксуються питання для обговорення та їх результати, запитання, зауваження та пропозиції членів Комісії.

 

Кожен член Комісії має право внести до протоколу свою особисту думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

 

Протокол підписується головою та присутніми на засіданні членами Комісії.

 

 

11. Комісія має право:

 

Контролювати дотримання структурними підрозділами, окремими працівниками вимог щодо роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містить службову інформацію;

 

 вимагати від структурних підрозділів у випадках втрати документів з грифом "Для службового користуванн" розшуку зазначених документів та надання письмових пояснень;

 

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів,  працівників суду інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 

надавати голові суду пропозиції щодо вдосконалення роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію у Коростенському міськрайонному суді Житомирської області;

 

інформувати керівництво суду з питань, що входять до компетенції Комісії;

 

12.Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше як  дві третини складу її членів.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                                                         

                                                                                                              до  Положення

 

 

 

                                                ПРОТОКОЛ № ___

                                                       

 

 

Присутні:

 

Голова комісії

______________________________________________________

                                                                   (прізвище та ініціали, посада)

 

 

Секретар

______________________________________________________

                                                                    (прізвище та ініціали, посада)

 

 

Члени комісії:

______________________________________________________

                                                                     (прізвище та ініціали, посада)

 

 

                                       ______________________________________________________

                                                                    (прізвище та ініціали, посада)

 

 

                                           ______________________________________________________

                                                              (прізвище та ініціали, посада)

 

 

 

Доповідач

______________________________________________________

                                                              (прізвище та ініціали, посада)

 

 

Питання, які розглядалися:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Вирішили: ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Пропозиції та зауваження до протоколу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова комісії

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Секретар

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Додаток 2

 

                                                                                                                                                                     до Положення

 

 

 

                                                  АКТ ЕКСПЕРТИЗИ

Комісія з питань роботи із службовою інформацією в Коростенському міськрайонному суді Житомирської області у складі

Голова комісії

______________________________________________________

                                                                   (прізвище та ініціали, посада)

 

 

Секретар

______________________________________________________

                                                                    (прізвище та ініціали, посада)

 

 

Члени комісії:

______________________________________________________

                                                                     (прізвище та ініціали, посада)

 

 

                                       ______________________________________________________

                                                                    (прізвище та ініціали, посада)

 

 

                                           ______________________________________________________

                                                              (прізвище та ініціали, посада)

 

 

Розглянула __________________________________________________________

                                                                   (вид та стислий зміст документа, іншого матеріального

 

_______________________________________________________________________________________

                                                                             носія інформації, номер, дата реєстрації)

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

Зробила висновок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Голова комісії

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Секретар

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)